صدبار آهنگ را زدم عقب از اول گوش کردم تا برسد به:

"مرا به طوفان داده ای، خودت کجایی؟"

بعضی جملات اینطورند، هر قدر بیشتر  بشنوی شان، تازه تر می شوند.

/ 0 نظر / 34 بازدید